Informacja i rezerwacja:   Biuro Usług Turystycznych  tel.  774 418 002 lub  774 418 003 lub  774 536 801ZADZWOŃ ! Zapraszamy !

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  -  branża budowlana


Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego WSP Opole sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-231 Opole ul. Oleska 113, ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na roboty budowlane, związane z przebudową Budynku „B”, położonym na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Leczniczego „Opole” w Dźwirzynie przy ulicy Wyzwolenia 42, na działce nr 87/2 k.m. 2, obręb 0001-Dźwirzyno.
Zakres rzeczowy ogólny robót obejmuje:
1. zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, polegającą na powiększeniu pokoi oraz zapewnienia im łazienek,
2. rozbiórkę ścian działowych na parterze w celu nowej organizacji przestrzeni usługowych,
3. termorenowację i ponowne zabezpieczenie ppoż. stropodachu, z wymianą sufitów podwieszanych,
4. przebudowę podłóg na gruncie,
5. przebudowę fragmentów elewacji budynku „B” i remontu elewacji sali wielofunkcyjnej,
6. montaż dźwigu osobowego elektromaszynowego,
7. rozwiązanie wentylacji hybrydowej, mechanicznej i klimatyzacji,
8. przebudowę instalacji sanitarnych,
9. przebudowę instalacji elektrycznych,
10. wprowadzenie rozwiązań w zakresie ochrony ppoż. (wydzielenie i oddymianie klatki schodowej, instalacji sygnalizacji pożaru).

UWAGA:
Przetargiem objęte są wyłącznie roboty budowlane określone w punkcie od 1 do 5.
Szczegółowy Projekt przebudowy z opisem technicznym oraz dokumentacją projektową jest dostępny pod adresem www.osrodek.opole.pl
/zakładka Inwestycja – PRZETARG, Branża BUDOWLANA/.
Termin rozpoczęcia robót: 15 październik 2018 r.
Termin zakończenia robót: 8 marca 2019 r.

Termin składania ofert: 3 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach, z dopiskiem „Przetarg ofertowy”, w biurze Kierownika Ośrodka Wypoczynkowo-Leczniczego „Opole” w Dźwirzynie przy ulicy  Wyzwolenia 42.

Wybór Oferenta zostanie dokonany w trybie trzyetapowym:
Etap I – otwarcie ofert – w dniu 8 sierpnia 2018 r.,
Etap II – przeprowadzenie rozmów z wybranymi Oferentami – w dniach 9-10 sierpnia 2018 r.,
Etap III – wyłonienie Wykonawcy – w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Oferta winna zawierać co najmniej:
1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2. poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty określające niezbędne uprawnienia w zakresie wykonywanych robót budowlanych,
3. potwierdzenie doświadczenia w branży budowlanej oraz potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł,
4. kosztorys ofertowy zawierający wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: wielkość kosztów materiałowych, sprzętowych, usług transportowych, robocizny (w tym: czasu pracy i wartości), narzutów kosztów pośrednich i zysku,
5. określenie terminu udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane nie krótszego niż 60 miesięcy,
6. określenie okresu związania ofertą nie krótszego niż 3 miesiące.

Pytania związane z treścią Opisu Technicznego i Projektem należy kierować pod adres: inwestycja@wspopole.pl.

Inwestor zastrzega sobie prawo w każdej chwili do odstąpienia bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
© 2016-2018 WSP OPOLE sp. z o. o.