Uprawnienia

OR – Organizatora

OD – Ośrodka

Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą